Anonyma Exitintervjuer - en del av ett starkare Employer Brand

Publicerad 2013-03-22 16:50 av DWS skribent

Det talas allt mer om att kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden kommer att stramas åt och att det kommer bli allt viktigare för företag att stärka sitt varumärke som arbetsgivare (Employer Brand) för att locka till sig de största talangerna. Det talas däremot inte lika mycket om hur företag ska motivera befintliga och kompetenta medarbetare till att stanna kvar inom företaget.

För att företag ska kunna behålla sina talanger så krävs det en förståelse för vilka faktorer som på grupp- och individ nivå motiverar dem till ett avslut. Med den vetskapen är det möjligt att med hjälp av förebyggande insatser se till att talangerna stannar kvar inom företaget.

Ett av organisationspsykologins mest utforskade områden är vad som motiverar individer på ett beteendemässigt plan att prestera i arbetet. Social kontroll inom organisationsteorin innebär att företag kan stimulera sina anställda till en högre grad av arbetsmotivation genom till exempel förmåner och belöningar. Det kan till exempel även handla om att ge anställda mer frihet under ansvar. Problematiken i detta är att man oftast fokuserar på gruppnivå snarare än individ nivå. Individer har alla olika behov och för att kunna förstå en individs behov så krävs det att man undersöker den enskilde individens underliggande motivationsfaktorer. En del individer kan motiveras av att få en fysisk belöning medan andra individer stimuleras och motiveras mer av att till exempel bli presenterad och utnämnd som månadens medarbetare inför sina kollegor. Samma princip gäller när man vill förstå varför anställda slutar inom företaget.

För vissa individer kan ledarskapet vara en orsak till ett avslut, i andra fall är nivån på löneersättning och förmåner i perspektiv till arbetsinsats en annan orsak till ett avslut. Bristande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter är en annan orsak som kan motivera ett avslut. Listan kan göras lång. För att som arbetsgivare kunna tillgodogöra sig en gedigen förståelse för motiven bakom anställdas avslut så krävs en undersökning som är metodiskt och systematiskt uppbyggd. En sådan undersökning måste dessutom vara situations- och individanpassad.

Med en ökad förståelse för varför anställda slutar är det lättare att motivera talangfull personal att stanna kvar inom företaget. Kvalificerade förändringsåtgärder höjer motivationen och prestationen inte bara på gruppnivå utan också på individnivå hos den befintliga arbetsstyrkan. Resultatet blir att kompetenta och talangfulla medarbetare stannar kvar i företaget vilket i sig innebär ökad produktivitet och tillväxt utifrån företagets perspektiv - Ett starkare varumärke som arbetsgivare kort och gott.

ANONYMA EXITINTERVJUER VIA DWS-
ETT SMARTARE SÄTT ATT UTVECKLA &
KVALITETSSÄKRA DIN VERKSAMHET

Webbplats utvecklad av Trinax AB