Kvalitativ intervjuteknik & Analys

Publicerad 2013-03-05 21:50 av Dynamic Work Solutions

Databearbetining och analys av data som genereras från intervjuer i forskningssammanhang involverar ofta en metod som kallas tematisk analys. Tematisk analys innebär att det datamaterial som samlats in organiseras och struktureras upp utifrån teman som gemensamt framträtt mellan intervjupersonerna. Dessa teman sammanställs som en resultatdel i en rapport.

Man skiljer mellan två olika typer av inriktningar när det gäller tematisk analys; induktiv- och deduktiv tematisk analys. Med deduktiv analys (teoristyrd) menas att teman har bestämts i förväg innan intervjumaterialet analyseras, vilket kan beskrivas som att teman grundar sig på befintliga teorier och forskningsresultat. Induktiv analys handlar om att identifiera teman vilka baseras på vad som framkommer i datamaterialet; teman identifieras under analysens gång. Tematiska analyser kan kombinera både induktiva och deduktiva förhållningssätt, vilket i en bemärkelse är en styrka utifrån ett validitetsperspektiv.

Teman som framkommer under analysens gång tilldelas vanligtvis en sammanfattande benämning och definition. Det övergripande materialet sammanfattas under varje tema med syftet att skapa en övergripnade bild av det slutgiltiga resultatet från intervjuerna. I den mån det är möjligt inkluderas även citat (komprimeringsfas) under respektive tema-sammanfattning för att på så sätt styrka tolkningen av resultatet.

DWS Personalsamtal grundar sig på gedigen kvalitativ intervjuteknik. Beroende på hur upplägget ser ut kan intervjuerna vara antingen strukturerade eller ostrukturerade eller både och (semi-strukturerade). I vissa fall ställs öppna frågor vilka inbjuder intervjupersonerna till reflektion. I andra fall är frågorna mer strukturerade och anpassade för att besvara specifika frågeställningar som ligger till grund för intervjun. Databerabetningen styrs vanligtvis av en tematisk analys som är både deduktiv och induktiv. Det är även vanligt att kvantitativa data genereras från den kvalitativa datainsamlingen.

Läs mer om DWS Personalsamtal här

Webbplats utvecklad av Trinax AB