Measuring and Assessing individual Potential

Personlighetstest med unika egenskaper

MAP är ett nytt personlighetstest som är utvecklat i Sverige. Det ger både en utförlig beskrivning av personligheten och kan bedöma en persons sätt och förmåga att lösa olika typer av arbetsuppgifter. Det är ett vetenskapligt utprövat och validerat instrument och ett av de bästa som finns för närvarande.

MAP star för Measuring and Assessing individual Potential. Det har utvecklats av Assessio International enligt de senaste forskningsrönen inom arbetspsykologi och testmetodik.

MAP kan beskrivas som ett system som förutom att ge en utförlig beskrivning av personligheten också med dokumenterad precision bedömer en persons lämplighet för vissa arbetsuppgifter eller i en viss organisation – alltså personens utvecklingspotential, bland annat i rollen som chef. MAP kan användas både vid en enstaka rekrytering och för långsiktig försörjning av rätt kompetens på nyckelpositioner.

Att utveckla en organisation handlar inte längre enbart om rätt person på rätt plats – utan om rätt personlighet på rätt plats. En människas beteende och prestation påverkas mycket starkt av personligheten som sätter ramarna för varje individs förmågor och begränsningar.

MAP består av 240 frågor som testpersonen besvarar i sin egen takt. MAP är webbaserat vilket betyder att testet är flexibelt och enkelt att administrera och integrera och kan göras i en lugn och ostörd miljö.

Resultatet presenteras i olika rapportserier; Comprehensive Personality Series, personlighetsdelen och Managerial Performance Series som fokuserar på ledarskap.

Det är utformningen av MAP och kombinationen av beskrivande och prediktiv information i samma produkt som gör MAP unik och skapar nya möjligheter för högkvalitativa och standardiserade personlighetsbedömningar.

MAP

• MAP beskriver personligheten och ger samtidigt en bedömning av en persons lämplighet för vissa arbetsuppgifter.
• MAP är webbaserat och kan alltså göras var som helst, när som helst.
• MAP är ett nytt, högkvalitativt, flexibelt och modernt verktyg för personbedömning med flera användningsområden.
• MAP bygger på femfaktormodellen, det mest etablerade sättet att strukturera en beskrivning av personligheten.
• Resultatet presenteras i en serie rapporter, bland annat i form av tydliga grafer, anpassade efter den aktuella testningens syfte.
• Instrumentet predicerar arbets- och ledarskapsprestation. Generellt gäller att ju högre värden desto högre prestation. Starkast predicerar skalorna Målmedvetenhet, Social stil och Extraversion.
• Instrumentet ger resultat dels i fem huvudskalor och dels i fem underskalor inom varje huvudskala. Skalan är graderad 0 – 10.

Webbplats utvecklad av Trinax AB