Measuring Integrity

MINT bygger på tre av den s.k. femfaktormodellens faktorer: Emotionell stabilitet (ES), Sympatiskhet (A) och Målmedvetenhet (C), vilka tillsammans har konstaterats bidra till ett mått på integritet. Integritetsmåttet utgörs således av en skräddarsydd kombination av dessa personlighetsdimensioner. MINT är utvecklat som en hierarkisk modell med Integritet som övergripande faktor och Relationsorientering (R) och Uppgiftsorientering (U) som två oberoende underfaktorer. MINT ger därmed ett övergripande mått på Integritet som utgör själva beslutsunderlaget, men det ger även mått på personens föredragna förhållningssätt i arbetet, Relationsorientering (R) och Uppgiftsorientering (U). MINT ger inget mått på de underliggande enskilda personlighetsdimensionerna som testet bygger på.

Definition av integritet

Integritet som begrepp, såsom det används i samband med MINT ska inte sammanblandas med vardagsdefinitioner som t.ex. ärlighet och sanningsenlighet. Begreppet ärlighet åsyftar respekt för sanningsenlighet, medan Integritet syftar på ett bredare begrepp avseende viljan att foga sig för regler, internaliserade värderingar, normer och förväntningar [”A willingness to comply with rules, internalized values, norms and expectations” (Murphy, 2000)]. Integritetstest är följaktligen avsedda att mäta förekomsten av dessa tendenser.

Definition av CWB

“Any intentional behaviour on the part of an organization member viewed by the organization as contrary to its legitimate interests.”

Definitionen fokuserar enbart på beteenden (inte på konsekvenserna av dessa):

• beteenden som är riktade mot både organisationen och individer som ingår i denna
• beteenden hos individer inom organisationen (och inte sådana hos till exempel kunder eller tidigare anställda)
• beteenden som är avsiktliga (beteenden, eller handlingar, som orsakar skada, men som sker utan individens avsikt, omfattas med andra ord inte)

(Från www.assessio.se)

Webbplats utvecklad av Trinax AB